Helder op school tabbed content

Helder op School biedt u een integrale aanpak om uw leerlingen of studenten bewust te maken van de gevolgen en hen te stimuleren niet te roken of drinken, geen drugs te gebruiken en niet te veel te gamen. Onder deskundige begeleiding werkt u stap voor stap aan het creëren van een gezond klimaat op school.

Helder op School bestaat uit vier pijlers:

 • Beleid - De basis is een goed beleid met heldere afspraken die bij iedereen bekend zijn.
 • Signaleren en begeleiden - Het signaleren en begeleiden van individuele leerlingen met (beginnende) problemen op dit gebied vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van uw medewerkers en een gedegen zorgplan.
 • Educatie - De lesprogramma’s en materialen zijn afgestemd op niveau en leeftijd van uw leerlingen of studenten, geven actuele informatie en leren hen vaardigheden om eigen keuzes te kunnen maken.
 • Omgeving - De fysieke omgeving is zoveel mogelijk aangepast, bijvoorbeeld met een rookvrij schoolterrein, en de sociale omgeving - de ouders - wordt actief betrokken met informatie en speciale ouderavonden.

Wilt u meer weten over het programma of heeft u interesse om deel te nemen aan het Helder op School programma? Neem dan contact op met Youz Preventie via 088 358 09 60 of stuur een mail naar preventie@youz.nl

 

Sommige leerlingen hebben moeite om het gebruik van drugs, alcohol, telefoon, energy, gamen, gokken, etc onder controle te krijgen en/of houden. Of ervaren problemen, omdat iemand in de directe omgeving hier last van heeft. Het is belangrijk dat de school aandacht besteedt aan de leerlingen met een deze probleematiek.

Bij het onderdeel signaleren en begeleiden gebeurt dit op twee manieren, namelijk door:

 • het opstellen van een beleid en handelingsprotocol
 • het trainen van docenten en ondersteunend personeel in signaleren en begeleiden

Beleid en handelingsprotocol

Duidelijke regels voor zowel leerlingen als het schoolpersoneel creëren een veilig leer- en leefklimaat. Hierdoor weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Bij het onderdeel beleid stelt de school samen met Youz regels op over het gebruik van middelen tijdens schooltijd en buitenschoolse activiteiten. Deze regels moeten vervolgens naar alle betrokkenen (leerlingen, schoolpersoneel, ouders) worden gecommuniceerd en er moeten afspraken worden gemaakt over de handhaving.

Het zorg- en adviesteam (ZAT) van de school stelt het protocol op samen met Youz. In het protocol staan stappen beschreven voor het geval er een leerling met een (beginnende) verslavingsproblematiek wordt gesignaleerd. Docenten en ondersteunend personeel weten dan waar ze aan toe zijn als ze zich zorgen maken over een leerling.

Training Signaleren & Begeleiden

Wanneer het protocol is vastgesteld, volgt er een training Signaleren & Begeleiden. De training biedt docenten informatie om problematisch gebruik bij leerlingen te signaleren en de eerste stappen te zetten die in het protocol zijn vastgelegd. De training kan om de paar jaar worden herhaald. Meer informatie over de training kunt u vinden op de pagina 'Training - Signaleren & Begeleiden'.

De training Signaleren en Begeleiden is bedoeld voor docenten in voortgezet onderwijs en wordt aangeboden vanuit het programma Helder op School.

De training draagt bij aan de toename van kennis op het gebied van middelen en het versterken van vaardigheden wat betreft (tijdig) signaleren. Het verdiepende deel (dagdeel 2) geeft docenten meer handvatten op het gebied van signaleren en het voeren van signaleringsgesprekken. De integrale aanpak op school maakt jongeren weerbaar op het gebied van alcohol, roken, drugs en gamen waarbij kennis en tijdige signalering belangrijke instrumenten van de docenten zijn.

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van elk 2,5 uur.

Dagdeel 1

 • Middelenkennis

 • Drie verschillende werkingen van drugs

 • Stadia van gebruik en verslaving

 • Preventie- methodiek

Dagdeel 2

 • Eigen normen en waarden m.b.t. alcohol en drugs

 • Functie van gebruik

 • Risicofactoren voor gebruik

 • Signaleren van problematisch gebruik

 • Signaleringsgesprekken voeren

Voor het voortgezet onderwijs heeft Helder op School lesmaterialen over alcohol, roken en blowen. Per leerjaar is er een programma in te zetten. In alle lesmaterialen wordt gebruik gemaakt van de persoonsgerichte voorlichtingsmethode. Deze methode gaat in op kennis, houding en gedrag. Leerlingen leren zich een mening te vormen, hun eigenwaarde te vergroten, keuzes te maken en weerstand te bieden aan groepsdruk.

Deze lessen worden door een docent van school verzorgt, waarbij de voorkeur uitgaat naar de mentor van de klas. De docenten worden, per les, door Youz getraind.

Leerjaar 1 - Frisse Start

Leerjaar 2 - Samen Fris

Leerjaar 3 - Samen Fris

Leerjaar 4 - InCharge

Daarnaast wordt er nog extra ingezet op niet-roken. Youz biedt de Smokefree Challenge aan, welke ontwikkeld is door het Trimbos instituut.

Leerjaar 1 & 2: Smokefree Challenge 

Bij Helder op School spelen ouders/verzorgers een belangrijke rol. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en hebben veel invloed op hun kinderen. Uit onderzoek blijkt dat jongeren minder drinken als ouders duidelijke regels stellen en het goede voorbeeld geven. Het is dus belangrijk om ouders te betrekken bij het programma van Helder op School. Op die manier is er aansluiting tussen de activiteiten op school en de opvoeding thuis.

Een vaste activiteit bij het onderdeel ouderparticipatie is de ouderavond. Een Preventiewerker van Youz verzorgt de bijeenkomst. De algemene voorlichting duurt 1,5 uur en wordt ondersteund middels folders en ander materiaal. In overleg met de school wordt de avond vormgegeven en kan deze aangepast worden naar de wensen/behoeften van school.

Bron: Van der Vorst, H. The key to the cellar door. The Role of the Family in Adoclescents' Alcohol Use. Nijmegen, 2007. (Radboud Universiteit Nijmegen).

Wanneer er een schoolfeest georganiseerd wordt, wordt alcohol vaak automatisch onderwerp van gesprek. Lees hier meer over hoe je een goed (alcoholvrij) feest kunt opzetten.

Controle

 • Controleer bij de ingang of jongeren niet onder invloed binnenkomen (bijvoorbeeld met een alcoholtester)
 • Communiceer vooraf naar ouders, docenten en leerlingen dat het een alcoholvrij schoolfeest is en laat weten wat de sancties zijn. Voor leerlingen kan dit met een poster en voor ouders met een brief.

En verder:

 • Betrek een paar leerlingen bij de organisatie van een schoolfeest
 • Zorg voor leuke en afwisselende muziek!